Regnvandsbassiner

Overskrift Regnvandsbassiner ved nyt OUH 
Klassetrin Naturgeografi C eller B, NF 
Fag Forløbet er udviklet som en case i naturgeografi/geografi. Den kan med fordel bruges i nf sammen med især biologi som ekskursionsområde.  
Indhold Indholdet: Regnvandsbassiner ved Nyt OUH er en case, som kan både bruges i NF, samt i naturgeografi på C- og B-niveau. Fokus er bevidstheden om de udfordringer, store mængder nedbør på forseglede områder medfører. Bassinerne har både opgaven at rense overfladevand fra mulige forureningskilder, men også at håndtere udledningen til Killerup Rende. Udover regnvand bliver også drænvand og renset spildevand udledt i bassinerne.   

I udviklingsfasen indgik casen i NF som en del emnet ”vand” som et større forløb. I dette forløb havde eleverne både arbejdet med vandets kredsløb og været på ekskursion til Lindved Å ved Hollufgård (en lokation der umiddelbart ligger i nærheden af udmunding af Killerup Rende til Lindved Å). Ekskursionen til Lindved Å og til regnvandsbassiner kan kombineres på en dagsekskursion, da de to lokationer ligger lidt mere end 1 km fra hinanden, ca. 20 minutters gåafstand. Vi valgte at dele det op i to ekskursioner. På den måde kunne eleverne bedre koncentrere sig om hvert af de forskellige dataopsamlinger og databehandlinger. Regnvandsbassiner som case blev også til en god opsamling af forløbet, og de fagbegreber, der knytter sig til det.  

På B-niveau var det både en opsamling af C-niveau-stoffet mht. vand, vandløb og nedbørsforhold samt vandets kredsløb, men også et fokus på menneskeskabte landskaber samt en vurdering af klimapåvirkninger især i forhold til nedbørsdannelse i dag og i fremtiden. Derved blev det et kort forløb på 5 moduler.  

Casen lægger også op til tværfagligt samarbejde i NF med biologi og kemi, også med henblik på en fælles ekskursion af fagene, men også som grundlag til ASP-forberedelsen.   

Forslag til lektionsplan (i undervisningsmoduler à 95 minutter): I lærervejledningen, der kan downloades, indgår lektionsplan  
Forslag til ekskursioner Ekskursionen til regnvandsbassiner ved Nyt OUH er en væsentlig bestanddel af casen. Man kan også bruge casen som en skabelon til regnvandsbassiner i nærheden af ens skole. Det kunne være bassiner ved motorveje eller ved andre store anlægsprojekter, som man kan inddrage her.   

Nyt OUH: kontakt Bjarne Brisson: Bjarne.Brisson@rsyd.dk  

Hvis man vil kombinere det med en ekskursion til Hollufgård: Kontakt Odense Kommune for lån af naturværksted.  
Downloads  Lærervejledning, der indeholder  
– lektionsplan  
– overblik over øvelserne 
 
Øvelsesvejledninger (elevvejledninger og lærervejledninger): 
– Case: Hvordan skal vi håndtere regnvand ved store anlægsprojekter som Nyt OUH? – introduktionen til arbejde med regnvandsbassiner 
– Ekskursion Nyt OUH – dataopsamlingsark 
– Afleveringsopgave Nyt OUH  

Kernestof og fagbegreber 

Casen kan meningsfuld bruges både på B- og C-niveau. Primært vil opmålingerne og de deraf følgende beregninger være varierende i forhold til niveauet. Nedenfor vil de enkelte områder derfor adskilles.   

I forhold til kernestoffet er nedenfor anført de punkter fra læreplanen, der først og fremmest ville kunne berøres i forløbet. For at gøre det indholdsmæssigt mere tydeligt, så vil casen især berøre feltarbejde og dataanalyse, både af egne data samt data fra fx miljøvurderingen som blev lavet af Miljøstyrelsen under planlægningen af nyt OUH. For at anvende casen på andre geolokationer ville det selvfølgeligt skulle tilpasses, så at man bruger data fra de regnvandsbassiner, som ligger tæt på ens skole. 

Før arbejde med casen og ekskursionen var eleverne fortrolig med følgende: 

  • Vandets kredsløb og vandbalanceligning 
  • Nedbør og nedbørsdannelse, dugpunktkurve 
  • opland 
  • Overjordisk afstrømning, fluvialmorfologi og strømkarsøvelse  
  • feltarbejde ved en å (Lindved Å ved Hollufgård) med profiltegning og vandføringsberegning, samt vurdering af åens forureningskilder 

Casen kan enten være en anvendelse af de geofaglige modeller og teorier på en enkelt geolocation, eller også bruges som et yderligt projekt, hvor eleverne reflekterer mere selvstændigt over de implicerede faglige begreber, teorier og modeller. Fire moduler à 95 minutter, hvoraf de to bruges til ekskursion, er nok mindste tidsforbrug, derefter kan man opgradere antal af timer efter behov mht. afklaringen af teorien. 

Litteratur, herunder også supplerende litteratur 

Forslagene til litteratur indeholder den litteratur, underviserne selv har brugt til egne elever (artikler mm), men også forslag til supplerende litteratur, hvis   

Det er især fra denne miljøvurdering, at indholdet i casen blev sæt sammen af. Selve Miljøvurderingen i udplug kan også være en god hjælp til undervisningsforberedelse, for at sætte sig ind i tankerne bag projektet. Især side 20-21, side 56, side 65, side 81-92, side 191-203 kan man læse med fordel. 

Downloads:

Film:  

  • Regnvandsbassiner på Nyt OUH : Projektmaneger Bjarne Brisson viser rundt på de store arealer uden om Nyt OUH. Her er flere regnvandsbassiner, der skal opsamle vandet fra afstrømningen af de store parkeringspladser mm, og sikre at der ikke ledes mere vand ud i den nærliggende å, end den kan bære.   
  • Regnvandsbassiner er klimatilpasninger, der forbedrer biodiversiteten i ferskvandsmiljøet: Sara Egemose, lektor i ferskvandsøkologi på SDU, fortæller hvordan kombination af menneskelig aktivitet og klimaforandringer er en udfordring for vandmiljøet, og hvordan regnvandsbassiner kan forhindre erosion af vandløb, nedsætte udledning af tungmetaller og øge biodiversiteten.  
  • Mød eksperterne: Bjarne Brisson, projektmaneger, Nyt OUH  
  • Mød eksperterne: Sara Egemose, lektor i ferskvandsøkologi, SDU