Istidslandskaber og landskabsdannelse

Klassetrin: fra 5. klasse til 3.g
Fag: Natur/teknik, geografi og naturgeografi
Indhold: Generel introduktion til fagbegreberne mm., lokale konkrete eksempler og diverse øvelser.

Downloads til grundskolen:


Downloads til gymnasiet:

Inspiration til egen undervisning
Her kan du downloade kort over to vandreruter i Svanninge Bjerge. Ruterne indeholder nedslagspunkter, hvor man kan se konkrete eksempler på, hvordan landskabet er formet af istider og mennesket. Man kan scanne en QR-kode og høre fortællinger om f.eks. stendiger og dødishuller.

Film

Kernestof og fagbegreber
Forløbet består af en gåtur i Svanninge Bakker og Bjerge. Undervejs vil der blive gjort nogle holdt, dels for at der kan blive vist og fortalt noget, dels for at lave forskellige forsøg/øvelser.

Ud over det, vi kan se i området, vil der blive vist billeder/figurer, der illustrer det, der bliver fortalt.

Hvilke fagbegreber, der introduceres, og hvor detaljeret forklaringerne er, afhænger selvfølgelig af klassetrin, forløb samt af den tid, der er til rådighed.

Eksempler på begreber, vi kan komme ind på:

 • Glacialmorfologi
 • Aflejring
 • Sediment
 • Kornstørrelsesfordeling
 • Jordart
 • Jordbundsprofil
 • Istid
 • Weichsel
 • Isfremstød
 • Moræne
 • Smeltevandsslette
 • Randmoræne
 • Bundmoræne
 • Tungebækken
 • Dødislandskab
 • Issøbakke
 • Dødishul
 • Glacial landskabsserie
 • Ledeblokke
 • Bjergarter
 • Kortskitse
 • LiDAR-kort
 • Målestoksforhold

Konkrete lokale eksempler
På turen vil vi stoppe op forskellige steder og introducere de forskellige fagbegreber der, hvor vi kan se eksempler på dem. Eksempelvis vil vi gøre holdt og snakke om landskabselementer, når vi står og har udsigt over landskabet og vi snakker om sedimenter og jordbundsprofiler, når vi er på en lokalitet, hvor der er et blotlagt profil.

Nogle af de ting, vi vil kunne se på turen (alt efter hvor lang den er og hvad fokus er) vil være:

 • Randmoræne og smeltevandsslette (der er stadig uenighed om, hvordan landskabet faktisk er dannet, men vi kigger på det, der kan tolkes som disse elementer)
 • Dødishul
 • Issøbakke (Lerbjerg)
 • Jordbundsprofil (f.eks. ved Lerbjerg og Gåsebjerg Sand)
 • Jordarter og sedimenter
 • Ledeblokke
 • Eksempler på kulturlandskaber
 • Højryggede agre
 • Fredede fortidsminder

Øvelser
Meget af det, vi ser på turen, vil være noget, eleverne bare skal se eller høre, men der vil også være forskellige øvelser, de selv skal udføre. Hvilke øvelser, der udføres, afhænger selvfølgelig af forløb, klassetrin samt af den tid, der er til rådighed.

Rundtur i istidslandskabet
Formål: At komme rundt i området og på udvalgte lokaliteter få viden om og evt. skitsere forskellige landskabselementer og deres dannelse

Områdets dannelseshistorie – de to teorier
Formål: At få indblik i de to teorier for områdets dannelsesproces og de data, der lægges til grund for dem

Jordbundsundersøgelser og -profiler
Formål: At undersøge og sammenligne jordbundens materialer og profiler forskellige steder.

Ledeblokke
Formål: At identificere bjergarter (her særligt ledeblokke) og forstå ledeblokkenes betydning for vores tolkning af isfremstødenes oprindelse, retning og udbredelse.

Jordprofiler i JUPITER-databasen
Optakt til besøget eller efterbehandling. Formål: At lære at finde data i JUPITER-databasen og tegne profiler samt at sammenligne jordlag på forskellige lokaliteter og om muligt stykke dem sammen til et bud på en dannelseshistorie for området.

Kulturgeografi i Svanninge Bakker
Formål: At lave en analyse af kulturlandskabet i Svanninge Bakker ved hjælp af digitale og feltgeografiske værktøjer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*